top of page

אודות ’הסיפור שלנו‘

מה מיוחד בספרי "הסיפור שלנו"?

ספרים מהסוג שאני כותב מוציאים לאור אירועים והתרחשויות בעלי ערך שסופרו בעיקר בעל-פה, ולפיכך יש להעלותם על הכתב באופן מפורט, מבוסס ומבואר היטב, ברוח התקופות והזרמים הרלוונטיים להם.
כל ספר הוא אות הוקרה למאמץ שהשקיעו ולחותם שהותירו בני הדורות הקודמים בהקמתם של ארגון או קהילה ובשגשוגם. הספר עשוי לשמש גם כמצפן לממשיכי הדרך, אשר מכוון אותם לאורו של החזון ובכך משמר את מדורת השבט.

 

הספר מאופיין ביסודיות ובהעמקה, ועם זאת גם ברבגוניות. הוא כתוב מתוך רוחב אופקים ובגישה שהיא מיקרו היסטורית וחברתית-כלכלית כאחד. הכתיבה מכבדת מאוד את גיבורי הסיפור, את דבריהם ואת תמונותיהם - כמיטב המסורת המחקרית הנרטיבית. כל זאת אגב הקפדה יתרה על כללי האתיקה המחקרית. הסיפור "מדבר" בעד עצמו בתוך הקשריו האותנטיים, ובכך מעורר אמון, מרתק, מרגש ומעורר מחשבה.

יוסי שטרן, ״מדורת השבט״

בגיוס מלא, (עורך: אליעזר ארגוב) תל אביב: הוצאת מסדה, תש"י 1950

מה מביא אותי אל "הסיפור שלנו"?

מנעוריי אני מתעניין בנושאים ציבוריים ועוסק בכתיבה ובהדרכה. במהלכם של שנת השירות ושל השירות הצבאי נחשפתי בעוצמה רבה לרבגוניות ולמתחים שמאפיינים את חברתנו. משנפקחו עיניי החלטתי להקדיש את חיי להבנת המורכבות הזאת ולהנחלתה גם לאחרים.
לימודיי האקדמיים שילבו לכל אורכם בין תחומי הסוציולוגיה והחינוך. במשך שנים רבות עסקתי בהוראת מדעי החברה בבתי ספר ובמכללה אקדמית לחינוך, וכן במחקר חברתי-חינוכי במגוון ארגונים וקהילות.

 

במהלך השנים האחרונות הלכו לעולמם אבי, יליד הארץ שהשתתף בהגנת הארץ ובבנייתה, ואביה של רעייתי, פליט מאירופה שהפך למנהיג ארצי בתנועת נוער חלוצית. חיי שניהם היו שזורים לאורכם בפעולה משותפת עם רבים אחרים. 

התוודעותי החוזרת לקורות חייהם שימשה לי כהשראה להעמיק את מבטי לדורות הקודמים. החלטתי לעשות זאת על ידי כך שאוציא לאור את סיפוריהם הרב-דוריים של ארגונים ושל קהילות משמעותיים בחברתנו.

Thanks! Message sent.

bottom of page