top of page

סיפורי עסקים

בעסקים רבים, בעיקר באלו הוותיקים - המשפחתיים או הקהילתיים, ניכר הצורך של בעליהם לספר לכל המעוניין את סיפורם המשותף.
הדבר בולט הרבה מעבר לנטייה המסחרית העכשווית, במונחים ארוכי טווח, מתוך שני מניעים משלימים:

 • מתוך התרפקות נוסטלגית וסנטימנטלית של בני הדור הוותיק הגאים, ששואפים להנחות את יורשיהם ללכת בדרכם.

 • ביוזמתם של בני דור הממשיכים, כאות הערכה והוקרה למייסדים שבגרו על מורשתם ועל מה שהקימו והורישו להם. 

 

הצורך לספר את הסיפור המשותף ולהוציאו לאור חוצה ארגונים עסקיים ותיקים מסוגים רבים נוספים - קטנים כגדולים, "פרטיים"
כ"ציבוריים", שירותיים כיצרניים, "מקומיים" כ"גלובליים", מסורתיים כחדשניים, עסקים מענפים שונים וכדומה. 

במקרים רבים, בלהט העשייה השוטפת, זקוקים עסקים לאירוע יוצא דופן, כגון יום הולדת "עגול", הצלחה חריגה, פרישת מנהל בכיר, הנפקת מניות, מיזוג עסקי, גיוס משקיע שותף וכדומה, על מנת להציף למודעות את הצורך בהוצאתו לאור של ספר מונוגרפי מסוג "הסיפור שלנו"

למה להוציא לאור את ספר העסק?

הציר המרכזי של ספר העסק

בכל ספר הממוקד בארגון עסקי יכלול הציר המרכזי הנושאי פרקים שיוקדשו, למשל:
 • למייסדיו ולנסיבות הקמתו של העסק – מבחינת השוק והחברה כאחד. 

 • לחזונו, ליעדיו המסחריים ולאתגריו המשתנים. 

 • למנהליו ועובדיו הבכירים, לתפקידיהם, לתפקודיהם וליחסיהם. 

 • לשינויים שחלו בגודל, בהרכב, במבנה ובתהליכים שלו. 

 • לתכניותיו העסקיות ולהישגיו הבולטים. 

 • להתמודדותו עם משברים, אילוצים ותקלות וכדומה.

כל אחד מהפרקים הללו ייערך לפי רצף האירועים הרלוונטיים העיקריים שהתרחשו בתקופות המתאימות בארגון העסקי ובסביבותיו המשקיות הרלוונטיות.

מדובר באירועים דרמטיים, משמעותיים ורבי השפעה, במעגלים שונים:
 • אירועים כלכליים וטכנולוגיים במשקים ובשווקים בעולם ובארץ.

 • אירועים כגון מחסור, התייקרות, תחרות וכד', שהתרחשו בסביבתו העסקית והחברתית הקרובה של הארגון.

 • אירועים פנים ארגוניים, בהקשרי ניהול, מומחיות, משאבי אנוש וכד'. 

התיאור המפורט של האירועים יתבסס על טקסטים אותנטיים שייאספו לצורך כך ממקורות כגון:
 • פרוטוקולים וסיכומים של דיונים.

 • תכתובות רשמיות ומכתבים אישיים.

 • יומנים ארגוניים ופרטיים, ביוגרפיות וראיונות מוקלטים וכד'.

 

התיאורים ייכתבו באופן סיפורי, כשבמרכזם האנשים "גיבורי" האירועים והיחסים ביניהם. כל אלה ילוו באמצעות תמונות שימחישו את רוח הזמן הרלוונטית. 

Thanks! Message sent.

bottom of page