top of page

סיפורי ארגונים

פעיליהם של ארגונים חברתיים רבים, בעיקר הוותיקים שבהם, חשים צורך לספר את סיפורם המשותף ולהוציאו לאור. 

הצורך לספר נובע מתוך התרפקות נוסטלגית, אמת שסולפה, גאוות יחידה, הוקרה למייסדים, מידע חדש שנחשף, הנחיית הדור הצעיר בדרכו, ועוד.

הצורך הזה חוצה ארגונים חברתיים מסוגים רבים, כגון: קרנות ורשויות ציבוריות, ארגוני חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, שירותים ועמותות של בריאות ורווחה, התאחדויות ואיגודים מקצועיים, מוסדות להשכלה גבוהה, ארגוני עולים והתיישבות, ועוד.

הוצאתו לאור של ספר מונוגרפי מסוג "הסיפור שלנו" מתאימה לחלק ניכר מן הארגונים החברתיים בישראל, בהיותה ממוקדת בסיפורו של ארגון - פרטי, פילנתרופי או ציבורי - אשר מכוון לא למטרת רווח אלא לטובתם של חבריו או של לקוחותיו או של כלל הציבור. ניתן לראות בכך מעין תמורה לתרומה.

למה להוציא לאור את ספר הארגון?

הציר המרכזי של ספר הארגון

הציר המרכזי הנושאי בכל ספר הממוקד בארגון חברתי יכלול פרקים שיוקדשו, למשל: 
 • למייסדיו ולנסיבות של הקמתו.

 • למטרותיו ולאתגריו המשתנים.

 • למאפייני חבריו לאורך השנים.

 • לפעיליו המרכזיים ולתפקידיהם.

 • לשינויים שחלו במבנה ובתהליכים הארגוניים שלו.

 • לתכניותיו ולמפעליו הבולטים.

 • להתמודדותו עם אילוצים ותקלות, וכדומה.

כל אחד מהפרקים הללו ייערך לפי רצף האירועים הרלוונטיים העיקריים שהתרחשו בתקופות המתאימות בארגון ובסביבתו. 

מדובר באירועים דרמטיים, משמעותיים ורבי השפעה, במעגלים שונים:
 • אירועים מתולדות העולם, העם היהודי, הארץ, המדינה ותושביהן.

 • אירועים שהתרחשו בקרב אוכלוסיות היעד של הארגון.

 • אירועים מקומיים להם היו שותפים פעיליהם של הארגון עצמו ושל ארגונים קרובים נוספים.

התיאור המפורט של האירועים יתבסס על טקסטים אותנטיים שייאספו לצורך כך ממקורות כגון:
 • פרוטוקולים וסיכומים של דיונים

 • תכתובות רשמיות ומכתבים אישיים

 • יומנים ארגוניים ופרטיים

 • ביוגרפיות וראיונות מוקלטים וכד'. 

 

התיאורים ייכתבו באופן סיפורי, כשבמרכזם האנשים "גיבורי" האירועים והיחסים ביניהם. כל אלה ילוו באמצעות תמונות שימחישו את רוח הזמן הרלוונטית. 

Thanks! Message sent.

bottom of page