top of page

סיפורי ישובים

למה להוציא לאור את ספר היישוב?

נבחריהם של יישובים רבים, בעיקר אלה שהוקמו בתקופת "היישוב" או בשנותיה הראשונות של המדינה, חשים כיום צורך לספר ברבים את סיפורו של היישוב.
זאת, מתוך מענה להתרפקות נוסטלגית של ותיקי הישוב, בשל חשש מהשכחה של פרקים מפוארים בתולדות הישוב, כחלק מגאוות יחידה יישובית מתמשכת שמחפשת ביטוי, כהוקרה של בני הדור הצעיר למייסדי הישוב שבגרו, במגמה לעודד את בני הדור הצעיר "לחזור הביתה", ועוד.
בין היישובים שטרם זכו למונוגרפיה משל עצמם ניתן למנות לא מעט ערים, עיירות, מושבות, יישובים קהילתיים, מושבים וקיבוצים – שיתופיים ומתחדשים כאחד.

ברבים מהיישובים הוותיקים הולכת ומתפתחת תודעה היסטורית מקומית, כאשר מתנדבים מתאגדים יחד בעמותה מתאימה, ואף מקימים ומפעילים ארכיון ואתר אינטרנט מסודרים.

יחד עם זאת, אפילו ביישובים כאלה לא אחת מתבזבזים זמן ומאמץ ניכרים בארגון הפעילות עצמה;  עדיין נדרשת יד מקצועית שתלקט לתוך האתר סיפורים אותנטיים נוספים; ולעתים קרובות קשה לציבור הרחב להגיע אל אוצרותיו של האתר.

לפיכך, הוצאתו לאור של ספר מונוגרפי מסוג "הסיפור שלנו" עשויה להתאים לחלק ניכר מן היישובים הוותיקים בישראל - קטנים וגדולים, כפריים ועירוניים, במרכז ובפריפריה

הציר המרכזי של ספר היישוב

הציר המרכזי הנושאי בכל ספר הממוקד בישוב יכלול פרקים שיוקדשו, למשל: 
 • למייסדיו ולנסיבות הקמתו. 

 • לאתגריו המשתנים בתחומי החיים השונים – ביטחון, קליטה, שיכון, תעסוקה, שירותים חברתיים - חינוך בריאות, רווחה, תרבות ועוד. 

 • למאפיינים הדמוגרפיים של תושביו לאורך השנים – לרבות ארצות מוצאם המגוונות. 

 • לאנשי הציבור המרכזיים ולתפקידיהם – הפורמליים והבלתי פורמליים כאחד. 

 • לשינויים שחלו במבנה ובתהליכים הארגוניים שלו - המוניציפליים, הכלכליים וכד'. 

 • למוסדות ולמיזמים הבולטים שהתפתחו בו בתחומי החיים השונים, ועוד.

כל אחד מהפרקים הללו ייערך לפי רצף האירועים הרלוונטיים העיקריים שהתרחשו בישוב ובסביבתו
בתקופות המתאימות, במעגלים שונים:
 • במעגל הרחב - באירועים דרמטיים מתולדות העולם, העם היהודי, הארץ, המדינה ותושביהן.

 • במעגל הקרוב - אירועים משמעותיים שהתרחשו בחייהם של תושבי הישוב וקהילותיהם התרבותיות.

 • במעגל הפנימי - באירועים מקומיים ייחודיים, בין אם השפיעו באופן חד-פעמי ובין אם הפכו למעין מסורת מקומית ואף מעבר לכך. 

התיאור המפורט של האירועים יתבסס על טקסטים אותנטיים שייאספו לצורך כך ממקורות כגון:
 • פרוטוקולים וסיכומים של דיונים

 • תכתובות רשמיות ומכתבים אישיים, יומנים ארגוניים ופרטיים

 • ביוגרפיות וראיונות מוקלטים וכדומה.

 

התיאורים ייכתבו באופן סיפורי, כשבמרכזם האנשים "גיבורי" האירועים והיחסים ביניהם. כל אלה ילוו בתמונות שימחישו את רוח הזמן הרלוונטית. 

Thanks! Message sent.

bottom of page