top of page

התהליך

הספר יהיה ערוך לפי ציר מרכזי נושאי, לאורם של התחומים ו/או הסוגיות העיקריות שרלוונטיות לתולדותיו של הארגון או הקהילה.

  • כל אחד מנושאי הספר ייערך לפי רצף האירועים העיקריים שהתרחשו בתקופות השונות הרלוונטיות לו, בליווי טקסטים ותמונות ממקורות שמעבר לארגון או הקהילה.

  • במרכזו של כל אירוע שבכל פרק יעמדו אנשים שלקחו בו חלק והשפיעו על התפתחותו, כפי שיעידו ה'סיפורים' האותנטיים שייחשפו.

  • משקלם היחסי של האנשים שיופיעו בסיפורים אלה ייגזר מהשפעתם המשתמעת על האירועים, מעושרו של המידע על כך ומאמינותו של מידע זה.

הסיפור שלנו - התהליך

מהם שלבי העבודה על ספרי "הסיפור שלנו"?

  • תיאום ביני לבין המזמין, שבמרכזו מניעי ההזמנה, הציר הנושאי המרכזי, המקורות הדרושים, מועד הסיום האופטימלי, אינטנסיביות העבודה המתאפשרת וכד'.

  • תחקיר שמבהיר את זמינותם של המקורות הדרושים, שבמרכזו מפגש עם אנשי מפתח בעלי ידע ונגישות למקורות הראשוניים והמשניים ועם מתנדבי עזר אפשריים, ובעקבותיו עדכון הציפיות.

  • איסוף הטקסטים והתמונות מכל המקורות, בכתב ובעל-פה, עם או ללא עזרת מתנדבים – לרבות השלמה ראשונית של מקורות משניים, כולל קיום ראיונות עם דמויות מפתח רלוונטיות.

  • כתיבה של כל פרק בפני עצמו – לרבות דיגיטציה ותרגום במידת הצורך - תוך מיון, השלמה ושיבוץ של טקסטים ותמונות, ניסוחם הסיפורי וביאורם לאורם של טקסטים חיצוניים רלוונטיים.

  • עריכה תכנית ולשונית של מכלול הפרקים בסדר ובמשקל היחסי המתאים, וניסוחם של מוטו, של פתיחה ושל סוף-דבר, אשר הולמים את המכלול ושמתחשבים במניעי המזמין.

  • עיצוב גרפי של המוצר המוגמר, תוך כדי תיאום והסכמה ביני לבין המזמין באשר לפרטים המקצועיים הרלוונטיים.

  • הבאה לדפוס (תיעשה בנפרד, לפי שיקולי המזמין).

מהם כללי הבניה של ספרי "הסיפור שלנו"?

Thanks! Message sent.

bottom of page